TV12 Bedehuskanalen

- Sammen blir vi bedre -

Organisasjon

TV12 Bedehuskanalen er en ny nasjonal kristen tv-kanal som blir etablert i Norge i løpet av 2021. TV 12 Bedehuskanalen har personlig eierskap, og blir organisert som to ulike selskaper, et eierselskap og et driftselskap.
Eierselskapet heter TV12 Norge Holding AS, og er eid av Sven Gunvaldsen, Johnn Hardang, Arne Håtveit, Per Sævik og Kurt Urhaug. Aksjekapitalen er på kr 100 000, og de fem eierne kontrollerer hver for seg 20% av aksjene.
Driftselskapet heter TV12 Norge AS, og er eid av TV12 Norge Holding AS og Bladet Evangelisten AS. Aksjekapitalen er på kr 1 000 000. TV12 Norge Holding AS eier 75% av aksjene og Bladet Evangelisten AS eier 25% av aksjene.
TV12 Bedehuskanalen er organisert som et ikke-kommersielt (ideelt) selskap, med hovedadministrasjon i Øygarden kommune.

Distribusjon

TV12 Bedehuskanalen blir en lineær tv-kanal, som satser på distribusjon både på satelitt, fiber og kabel. Vi ønsker også på sikt å legge til rette for on-demand-løsninger og en egen streaming-plattform.


Formål

TV12 Bedehuskanalen har som formål:

 • Forkynne evangeliet om Jesus Kristus på tv gjennom et bredt og bevisst programtilbud.
 • Være en aktiv støttespiller for misjonsprosjekter I utlandet, støtte humanitært arbeid internasjonalt, og ha et særlig fokus på å hjelpe fattige.
TV12_farger_middel klokke_mørk grå

Økonomi

Vi har et trygt økonomisk fundament for oppstarten, både investeringsmessig og med tanke på ordinær drift. Økonomisk trygghet de første par årene vil også gi oss gode muligheter for å få opp en tv-kanal som driver i balanse.
Som framtidig økonomisk modell, ser vi for oss at 2/3 av inntektene kommer fra kollekter og gaver, mens 1/3 av inntektene vil kommer fra sponsorer / reklame.


Driftsmodell

Kanalens navn – TV12 Bedehuskanalen – gir tydelige føringer både på vår forankring og vår måte å tenke tv-driften på.

Forankring:

TV12 Bedehuskanalen har som åndelig fundament de tre oldkirkelige bekjennelsesskriftene, samt Lausanneerklæringen. Kanalen vil ellers målbære det særpreget og de verdier som har båret bedehusvirksomheten i Norge gjennom mange tiår: Vekkelse, forkynnelse og bibelundervisning, bønn og fellesskap, evangelisering, diakoni og misjon.

Profil:

 • Som i bedehusland vil vi ha et regionalt fokus. I tillegg til hovedadministrasjonen i Øygarden kommune, vil vi legge til rette for regionale tv-studioer på Hermon Høyfjellsenter og i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Ålesund, Trøndelag og Tromsø.
 • Som i bedehusland vil vi basere driften på gaveinntekter / kollekter (65%) - og i tillegg til dette sponsor / reklame-inntekter (35%).
 • Som i bedehusland ønsker vi å gi kirker, menigheter og organisasjoner som er fortrolig med vårt verdigrunnlag, anledning til å få sendetid på TV12 vederlagsfritt. Når vi gjør avtale med en programleverandør om innsamling, går 90% til det aktuelle prosjektet og 10% til TV12. Det skrives en samarbeidsavtale med hver enkelt programleverandør, som innebærer at TV12 Bedehuskanalen kan presentere disse som kanalens samarbeidspartnere.
 • Som i Bedehusland ønsker vi å legge vekt på kristen forkynnelse, både i form av bibelundervisning, evangeliske møter og vekkelsesforkynnelse.
 • Som i Bedehusland ønsker vi å ha et fokus både på barn og ungdom. Vi ønsker så snart som mulig å ha faste barneprogrammer på sendeplanen, og vil på sikt også prøve å få på plass programmer for ungdomsgenerasjonen.
 • Som i bedehusland ønsker vi å fokusere sang og musikk, med vekt på godtinnhold, variasjon i musikkstil - presentert i ulike programkonsepter.
 • Som i bedehusland ønsker vi å ha fokus på Israel - i fortid, nåtid og framtid. Dette vil vi realisere gjennom programmer både fra og om Israel.
 • Som i bedehusland ønsker vi å ha fokus på vår kristne kulturarv med respekt for alle. Dette vil vi gjøre ved å ha fokus på og oppmuntre til et bredt verdibasert samfunnsengasjement.
 • Som i bedehusland ønsker vi å tenke lenger enn bare til oss selv og vår egen virksomhet. Derfor ønsker vi et sterkt fokus på misjon i ulike former og på ulike geografiske områder, og vil legge til rette for innsamlingsaksjoner både til misjon,humanitært arbeid og ha et særlig fokus på å hjelpe de fattige.

Internasjonalt samarbeid

Vi ønsker også å sende utenlandske programmer på TV12 Bedehuskanalen, både nordiske og engelskspråklige produksjoner. Når det er snakk om engelskspråklige produksjoner, skal disse så langt det er mulig sendes med norsk teksting.

Nyheter

Vi ønsker regelmessige nyhetssendinger på TV12 Bedehuskanalen, med nyheter tilpasset en kristen verdikanal. Ved siden av ordinære nyhetsmeldinger, ønsker vi et fokus på kristne verdisaker, misjonsvirksomhet, nødhjelp, Israel, mm.
Forutsetningen er at vi finner en aktuell og seriøs samarbeidspartner.
TV12 Bedehuskanalen er forpliktet på redaktørplakaten, og leder for tv-kanalen vil være ansvarlig redaktør

Oppstart

Vi ser for oss en oppstart i løpet av 4.kvartal 2021. Siktemålet er en 24/7 tv-kanal, og vi ønsker å komme opp på dette sendenivået så snart det er forsvarlig og praktisk mulig.

TV12_farger_middel klokke_mørk grå